Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: “Sản xuất thử nghiệm các giống TBKT Keo lai (AH1, AH7), Keo Lá tràm (AA1, AA9), Bạch đàn lai (UE24, UE27) có năng suất cao đã được công nhận trên líp và bờ bao tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến ván nhân tạo”.

Thực hiện Quyết định số:  186 /QĐ /KHLN-KH ngày 28/4/2020 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Ngày 07/5/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: “Sản xuất thử nghiệm các giống TBKT Keo lai (AH1, AH7), Keo Lá tràm (AA1, AA9), Bạch đàn lai (UE24, UE27) có năng suất cao đã được công nhận  trên líp và bờ bao tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến ván nhân tạo”.

Chủ trì: TS. Kiều Tuấn Đạt.

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

 Mục tiêu chung

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống và lâm sinh sản xuất thực nghiệm trồng các giống tiến bộ kỹ thuật Keo lai, Keo lá tràm và Bạch đàn lai có năng suất cao trên líp và bờ bao tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến ván nhân tạo.

Mục tiêu cụ thể

– Xây dựng được quy trình trồng rừng Keo lai, Keo lá tràm và Bạch đàn lai trên líp và bờ bao ở vùng Tứ Giác Long Xuyên, được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

– Thiết lập được 0,6 ha vườn vật liệu cung cấp hom các giống Keo lai (AH1, AH7); Keo lá tràm (AA1, AA9) và Bạch đàn lai (UE24, UE27) phục vụ nhân giống.

– Sản xuất thử nghiệm được 60 ha rừng trồng các giống Keo lai (AH1, AH7), Bạch đàn lai (UE24, UE27) năng suất tối thiểu năm thứ 4 đạt 25 m3/ha/năm và Keo lá tràm (AA1, AA9) đạt năng suất 20 m3/ha/năm.

– Tổ chức được 2 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 100 lượt người tham gia

Nội dung thực hiện

– Hoàn thiện công nghệ trồng rừng về giống và kỹ thuật rồng rừng trên líp và bờ bao với quy mô 10ha và thiết lập 0,6 ha vườn vật liệu phục vụ nhân giống

– Sản xuất thử nghiệm: Thiết lập 50 ha mô hình sản xuất thử nghiệm Keo lai (AH1, AH7); Keo lá tràm (AA1, AA9) và Bạch đàn lai (UE24, UE27) trên líp

– Tập huấn chuyển giao nhân rộng mô hình.

Sản phẩm của Dự án:

– Điều tra hiện trạng, thu thập 36 mẫu đất trên líp và bờ bao; phân tích đánh giá đất và bố trí các mô hình rừng trồng thí nghiệm;

– Thiết lập được 10 ha mô hình rừng trồng thí nghiệm trên líp thấp, líp trung bình, líp cao và bờ bao gồm: Thí nghiệm độ cao mặt líp và giống; Thí nghiệm bón phân; Thí nghiệm mật độ trồng; Thí nghiệm tỉa rừng theo đúng thuyết minh dự án được phê duyệt.

– Thiết lập 0,6 ha vườn vật liệu bằng cây nuôi cấy mô của 3 loài Keo lai (AH1, AH7), Keo lá tràm (AA1, AA9) và Bạch đàn lai (UE24, UE27) để lấy hom phục vụ sản xuất giống;

– Báo cáo sơ kết dự án.

– Báo cáo tổng kết dự án.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]