Bạch đàn caman (E. camaldulensis) – Xuất xứ: Petford area

– Xuất xứ: Petford area

Quyết định công nhận số: 4260/QĐ-BNN ngày 12/10/2000.

Tác giả: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam.

Vùng áp dụng: Miền Bắc

Khả năng cung cấp giống: cây con

[logo-slider]