Bạch đàn caman (E. camaldulensis) – Xuất xứ: Kennedy river

-Xuất xứ: Kennerdy river

Quyết định công nhận số: 4260/QĐ-BNN ngày 12/10/2000.

Tác giả: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam.

Vùng áp dụng: Miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ

Khả năng cung cấp giống: cây con.

[logo-slider]