Bạch đàn brassiana (E. brassiana) – Xuất xứ: Jackey Jackey

-Xuất xứ: Jackey Jackey

Quyết định công nhận số: 4260/QĐ-BNN ngày 12/10/2000.

Tác giả: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

Khả năng cung cấp giống: cây con.

[logo-slider]