Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mường Nhà và một số dòng cam mới tại tỉnh Điện Biên

Ký hiệu khoVI24_729
Chuyên ngànhLâm sinh
Địa phươngĐiện Biên
Lĩnh vựcKỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam Mường Nhà và một số dòng cam mới tại tỉnh Điện Biên
CấpCấp Tỉnh
Mục tiêuĐánh giá thực trạng và các điều kiện phát triển cam Mường Nhà; - Đánh giá thực trạng và các điều kiện phát triển cam Mường Nhà; - Hoàn thiện được kỹ thuật nhân giống cam và sản xuất được 2.000 cây giống ghép. - Xây dựng được 3 ha mô hình trồng thử nghiệm (gồm 6 giống cam: Mường Nhà, CS1, Vân Du, Sông Con, Xã Đoài, V2), mỗi giống 0,5 ha. - Hoàn thiện kỹ thuật trồng cam tại Điện Biên; - Đào tạo, tập huấn kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng cam cho cán bộ khuyến nông và người dân vùng trồng cam.
Ngày bắt đầu2020
Ngày kết thúc2023
Chi tiếtTóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Nội dung 1: Đánh giá thực trạng, các điều kiện phát triển cây cam Mường Nhà. - Công việc 1:  Điều tra thực trạng cây cam trồng tại Điện Biên; - Công việc 2:  Điều tra thị trường cam tại Điện Biên. Nội dung 2: Tuyển chọn cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; hoàn thiện kỹ thuật nhân giống. - Công việc 1: Tuyển chọn 5-10 cây mẹ cung cấp vật liệu nhân giống; - Công việc 2:  Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống cây con bằng phương pháp ghép và sản xuất 2.000 cây giống cam tại tỉnh Điện Biên; + Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cam; + Sản xuất 2.000 cây giống phục vụ trồng mô hình và tập huấn chuyển giao cho người dân. Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cam Mường Nhà và một số giống cam khác; Hoàn thiện kỹ thuật trồng cam trên địa bàn tỉnh Điện Biên. - Công việc 1: Xây dựng mô hình trồng cam Mường Nhà và một số giống cam khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên; - Công việc 2: Hoàn thiện và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng Cam trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nội dung 4: Đào tạo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc các giống cam phù hợp tại Điện Biên. Tổ chức 02 lớp tập huấn, mỗi lớp 20 người cho người dân trồng cam trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nội dung 5: Tổ chức Hội thảo khoa họ Tổng số: 1 cuộc Hội thảo; Số người tham gia: 40 người/Hội thảo; Số ngày/Hội thảo: 1 ngày/Hội thảo
Phương phápPhương pháp nghiên cứu cho từng nội dung: Sử dụng các phương pháp: hệ thống, kế thừa, phỏng vấn, điều tra phân tích và thống kê, bố trí thí nghiệm.
Chủ nhiệm đề tàiTS. Đinh Công Trình - Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Tây Bắc
Đơn vị
Kết quảSản phẩm khoa học và công nghệ: - 5- 10 cây mẹ cam Mường Nhà cung cấp vật liệu nhân giống; - 2000 cây cam Mường Nhà ghép đủ tiêu chuẩn xuất vường theo TCVN 9302:2013; -3 ha mô hình trồng cam bao gồm giống cam Mường Nhà và 5 giống cam mới (CS1, Xã Đoài, Vân Du, Sông Con, V2); - 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cam bằng phương pháp ghép tại tỉnh Điện Biên; - 01 hướng dẫn kỹ thuật trồng cam tại tỉnh Điện Biên; - 02 lớp đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nhân giống cam bằng phương pháp ghép và kỹ thuật trồng cam tại tỉnh Điện Biên, với 40 người tham gia tập tuấn, đa số những người tham gia làm chủ được công nghệ ghép cam và kỹ thuật trồng cam; - 01 Hội thảo Khoa học, 40 người tham gia. - Báo cáo tổng kết dự án.
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi