Dự án: Điều tra đánh giá hiệu quả của các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 661

Ký hiệu khoVI24_314
Chuyên ngành
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcTrồng rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án: Điều tra đánh giá hiệu quả của các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 661
CấpDự án điều tra cơ bản
Mục tiêu- Đánh giá được hiệu quả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường của các Dự án trồng rừng có vốn đầu tư của nước ngoài làm cơ sở đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật và cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng của các Dự án. - Rút ra đư
Ngày bắt đầu1/1/2006
Ngày kết thúc12/31/2007
Chi tiết10.1. Điều tra, đánh giá thực trạng các mô hình trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại một số vùng sinh thái chủ yếu ở Việt Nam, bao gồm: - Điều tra, đánh giá về diện tích, tỷ lệ trồng thực tế so với thiết kế, tỷ lệ sống, tỷ lệ thành rừng của các dự án -
Phương pháp- Điều tra thu thập số liệu. - Điều tra đánh giá tại thực địa….
Chủ nhiệm đề tàiKS. Phạm Đình Tam
Đơn vịTT UDKHKT LN
Kết quả- Báo cáo kết quả điều tra. - Báo cáo chuyên đề : + Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án + Phân tích hiệu quả môi trường của các dự án + Cơ chế chính sách và quản lý đầu tư của các dự án. - Báo cáo sơ kết dự án. - Báo cáo tổng kết dự án
Tiến bộ được công nhận- Báo cáo kết quả điều tra. - Báo cáo chuyên đề : + Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án + Phân tích hiệu quả môi trường của các dự án + Cơ chế chính sách và quản lý đầu tư của các dự án. - Báo cáo sơ kết dự án. - Báo cáo tổng kết dự án
Phạm viCác dự án trồng rừng trong toàn quốc.