Dự án đào tạo tăng cường năng lực về đánh giá môi trường, xây dựng và thực hiện dự án CDM

Dự ánDự án đào tạo tăng cường năng lực về đánh giá môi trường, xây dựng và thực hiện dự án CDM
Giám đốc dự ánTTNC Sinh thái & MTR
Tài trợ / Hợp tácITC- Nuffic
Thời gian triển khai2002-2007
Tổng chi phí (USD)
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết- Tập huấn, đào tạo các lĩnh vực CDM, tác động môi trường, GỤS