Chính sách lâm nghiệp ở Việt Nam và vai trò của người dân đối với BV và phát triển rừng

Dự ánChính sách lâm nghiệp ở Việt Nam và vai trò của người dân đối với BV và phát triển rừng
Giám đốc dự ánTTNC Sinh thái & MTR
Tài trợ / Hợp tácIGES
Thời gian triển khai2002-2003
Tổng chi phí (USD)
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết