Biên soạn Cẩm nang Lâm nghiệp

Dự ánBiên soạn Cẩm nang Lâm nghiệp
Giám đốc dự ánTTNC Sinh thái & MTR
Tài trợ / Hợp tácGTZ-SFFP
Thời gian triển khai2005-2006
Tổng chi phí (USD)
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết- Xuất bản cẩm nang Lâm nghiệp (3 chương)