Bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững nguồn gen di truyền lâm nghiệp nhiệt đới tại Việt Nam

Dự ánBảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững nguồn gen di truyền lâm nghiệp nhiệt đới tại Việt Nam
Giám đốc dự án
Tài trợ / Hợp tácIPGRI (úc)
Thời gian triển khai2000-2001
Tổng chi phí (USD)7500
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết- Quản lý, bảo tồn nguồn gen