Baỏ tồn ngoại vi và đa dạng loài một số loại tre ở Việt Nam.

Dự ánBaỏ tồn ngoại vi và đa dạng loài một số loại tre ở Việt Nam.
Giám đốc dự ánPGS.TS.Nguyễn Hoàng Nghia
Tài trợ / Hợp tácIPGRI -APO (Ụnternational Plant Genetic Resources Ụnstitute, Malaysia)
Thời gian triển khai2004-2006
Tổng chi phí (USD)36200
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết* Kiểm tra tên khoa học của một số loài nghi ngờ và tên của một số loài thông dụng chưa được định tên. * Tăng cường bảo tồn ngoại vi các loài tre thông qua việc bổ sung thêm mẫu cho vườn thực vật Cầu Hai, Phú Thọ. * Xác định các loài tre có giá trị kinh t