Keo chịu hạn (A. tumida) – Xuất xứ: Knunurra WA, 17500

– Xuất xứ Knunurra WA, 17500

– Quyết định số: 60/QĐ/BNN-KHCN, ngày 10/1/2002.

– Tác giả: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu hạn tốt

+ Phủ xanh vùng cát khô hạn các tỉnh ven biển.

– Vùng áp dụng: Vùng cát ven biển Việt Nam

Khả năng cung cấp giống: Hạt giống