Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 25/11/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam như sau:

1. Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có Giám đốc và các Phó Giám đốc Viện:

2. Các Ban tham mưu, giúp Giám đốc Viện

2.1. Ban Tổ chức, Hành chính;

2.2. Ban Kế hoạch, Khoa học;

2.3. Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế;

2.4. Ban Tài chính, Kế toán.

MangluoiVN

3. Các đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện

3.1. Viện Nghiên cứu Lâm sinh, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.2. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.3. Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.4. Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.5. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, trụ sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh;

3.6. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, trụ sở chính đóng tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

3.7. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, trụ sở chính đóng tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

3.8. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, trụ sở chính đóng tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

3.9.Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, trụ sở chính đóng tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

3.10. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trụ sở chính đóng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

3.11. Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.12. Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.13. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội.

MangluoiNC