A bordered matrix opproach to the bioeconomic modeling of agroforestrysystems, Wojtkowski,P,A.

Tên gốcA bordered matrix opproach to the bioeconomic modeling of agroforestrysystems, Wojtkowski,P,A.
Tên tạm dịchMột phương pháp ma trận được báo trước, để lập mô hình kinh tế sinh học củacác phương thức NLKH
Người nhập liệu
Tác giảWojtkowski,P,A.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1991
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhPhương pháp ma trận; Lập mô hình; Kinh tế sinh học; NLKH; Dữ liệu
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtPhương pháp ma trận được báo trước, cho thấy tiềm năng của việc lập mô hình NLKH và đưa ramột kỹ thuật, có thể được sử dụng để giúp nhận ra tiềm năng này. Phương pháp ma trận được báo trước này, được thiết kế để sử dụng tối đa các dữ liệu sản xuất quảng canh và trở nên linh hoạt, có chú ý tới yêu cầu về dữ liệu tác động qua lại/phản ứng sinh học. Kỹ thuật có thể có sự thay đổi lớn