A bibliography of the mangrove literature, Melissa Van Tine

Tên gốcA bibliography of the mangrove literature, Melissa Van Tine
Tên tạm dịchThư mục các tài liệu về rừng ngập mặn
Người nhập liệu
Tác giảMelissa Van Tine
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1974
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhThư mục tài liệu; Rừng ngập mặn
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, A1-15
Tóm tắtLiệt kê 2005 tài liệu về rừng ngập mặn theo bảng chữ cái tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, têntạp chí và các di tích về tạp chí