Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Phân công nhim vca Ban Đào to và Hp tác Quctế

 

Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Ban Đào tạo và Hợp tác Quốc tế quy định tại Quyết định số 1656/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ thực trạng cán bộ của Ban Đào tạo và Hợp tác Quốc tế và nhu cầu giải quyết công việc,

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Đào tạo và Hợp tác Quốctế và tạo điều kiện làm việc thuận lợi trong công tác giữa các Ban, các đơn vị trực thuộc Viện, Ban Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thống nhất phân công nghiệm vụ cho các cán bộ của Ban như sau:

 

1. Ông Vũ Tấn Phương – Trưởng ban:

Tổ chức và điều hành hoạt động của Ban;

Công tác đối nội, ngoại của Ban;

Trực tiếp theo dõi công tác cán bộ;hợp tác quốctế; thi đua khen thưởng; quản lý cán bộ;

Thẩm định các thông tin về đào tạo, HTQT trước khi cập nhật lên mạng của VAFS.

 

2. Bà Đặng Kim Khánh: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Thẩm định các bản dịch liên quan đến hoạt động KHCN của VAFS;

Xây dựng quy chế hợp tác quốc tế;

Tổ chức các hội thảo, sự kiện về HTQT;

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban giao

 

3. Bà Nông Phương Nhung: Thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo sau đại học;

Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác đào tạo;

Xây dựng quy chế đào tạo sau đạihọc;

Các thủ tục tài chính về hoạt động đào tạo;

Quản lý hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo của Ban (đào tạo trong nước và nước ngoài);

Thực hiện công việc khác do Trưởng ban giao

 

4. Ông NguyễnVăn Trường: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Giải quyết các thủ tục đoàn ra;

Các thỏa thuận hợp tác quốctế (biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, vv);

Tổng hợp, cập nhật thông tin về hoạt động HTQT lên website của VAFS;

Xây dựng cơ sở dữ liệuvề HTQT của VAFS

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban giao

 

5. Ông Diệp Xuân Tuấn: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Tham gia thực hiện công tác đào tạo;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đào tạo;

Tổng hợp, cập nhật thông tin về đào tạo trên website của VAFS;

Thực hiện các công việc khác do trưởng ban giao

 

6. Bà Đào Lê Huyền Trang: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Công tác văn thư và các thủ tục hành chính của Ban;

Giải quyết thủ tục đoàn vào;

Mua sắmvăn phòng phẩm, thủ tục tài chính về hợp tác quốc tế;

Theo dõi, quản lý các hoạt động HTQT của VAFS;

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban giao