Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Phân công nhim vca Ban Đào to và Hp tác Quctế

 

Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Ban Đào tạo và Hợp tác Quốc tế quy định tại Quyết định số 1656/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ thực trạng cán bộ của Ban Đào tạo và Hợp tác Quốc tế và nhu cầu giải quyết công việc,

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Đào tạo và Hợp tác Quốctế và tạo điều kiện làm việc thuận lợi trong công tác giữa các Ban, các đơn vị trực thuộc Viện, Ban Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thống nhất phân công nghiệm vụ cho các cán bộ của Ban như sau:

 

1. Ông Vũ Tấn Phương – Trưởng ban:

Tổ chức và điều hành hoạt động chung của Ban;

Trực tiếp theo dõi công tác cán bộ; hợp tác quốc tế; thi đua khen thưởng; quản lý cán bộ;

Thẩm định, xem xét các văn bản, các quy chế, các thỏa thuận, dự án hợp tác HTQT;

Đề xuất các nhiệm vụ KHCN và HTQT

 

2. Bà Nông Phương Nhung – Phó Trưởng ban:

Phụ trách công tác đào tạo sau đại học của Ban;

Xây dựng các văn bản, báo cáo, tài chính, hướng dẫn quan đến Đào tạo sau đại học

Tổ chức các hội đồng bảo vệ cấp cơ sở, cấp viện; công tác quảng bá cho tuyển sinh.

Các hoạt động chung của ban về đối nội (quy chế làm việc, hồ sơ cán bộ, thăm hỏi, vv);

Rà soát, kiểm tra hình thức trình bày luận án, hồ sơ trình Hội đồng các cấp theo quy định. Thẩm định các thông tin về đào tạo trước khi công bố trên website;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

3. Ông Phạm Đức Chiến – Phó Trưởng ban:

Phụ trách công tác HTQT trong đào tạo;

Thẩm định các thông tin về HTQT trước khi cập nhật lên mạng của VAFS.

Đầu mối xây dựng báo cáo giao ban, báo cáo sơ kết và tổng kết của Ban;

Thẩm định các báo cáo định kỳ về HTQT trình Bộ

Thực hiện các công việc khac do Trưởng ban giao

 

4. Bà Đặng Kim Khánh: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Báo cáo định kỳ về HTQT (ODA và PCP)

Theo dõi các nhiệm vụ HTQT triển khai ở Viện

Phối hợp cập nhật các sự kiện về HTQT (hội thảo, tập huấn) và các kêu gọi đề xuất về HTQT

Phối hợp tổ chức các hội thảo, sự kiện về HTQT

Tham gia xây dựng các đề xuất dự án, đề tài KHCN;

Theo dõi chấm công lao động

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ đào tạo sau đại học và nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

5. Bà Hoàng Nguyễn Việt Hoa: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Theo dõi thực hiện dự án chính sách rừng trồng do ACIAR tài trợ;

Giải quyết các thủ tục về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở Việt Nam;

Giải quyết các thủ tục xác nhận viện trợ

Thực hiện công tác văn thư của Ban; theo dõi và quản lý hồ sơ cán bộ, thi đua khen thưởng;

Tham gia xây dựng các đề xuất NCKH và HTQT

Tham gia thực hiện công tác đào tạo sau đại học của Ban

Tham gia quản lý hồ sơ nghiên cứu sinh và các hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo;

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban giao

6. Ông NguyễnVăn Trường: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Giải quyết các thủ tục đoàn ra;

Đầu mối cập nhật thông tin lên website của Viện về các hoạt động Đào tạo, HTQT;

Hướng dẫn xây dựng hồ sở các dự án ODA và phi chính phủ

Tham gia xây dựng các đề xuất nghiên cứu khoa học, HTQT

Đầu mối tổng hợp báo cáo 121 của Ban

Hỗ trợ sửa chữa máy tính, máy in và mạng của Ban

Quản lý tài sản của Ban

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ đào tạo sau đại học và nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

7. Bà Đào Lê Huyền Trang: Chịu trách nhiệm các nội dung sau:

Giải quyết các thủ tục Đoàn vào

Phối hợp cập nhật các sự kiện về HTQT (hội thảo, tập huấn) và các kêu gọi đề xuất về HTQT

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ HTQT

Tham gia xây dựng các đề xuất NCKH và HTQT

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ đào tạo sau đại học và nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.