Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Kế hoạch, Khoa học và Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế theo Quyết định số 467/QĐ/KHLN-TCHC ngày 12/9/2019 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, với các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

I. Vị trí và chức năng

1. Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) được thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Ban Kế hoạch, Khoa học và Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

2. Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Viện về quản lý các hoạt động Khoa học công nghệ, Đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác quốc tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lĩnh vực Kế hoạch, khoa học

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch:

– Tổ chức xây dựng và trình Giám đốc Viện phê duyệt chiến lược, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ (KHCN), sản xuất kinh doanh, các dự án phát triển công nghệ, thông tin, tiếp thị khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ của Viện;

– Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN dài hạn;

– Tổ chức xây dựng các Chương trình KHCN, tư vấn, đề xuất danh mục đề tài/dự án KHCN của toàn Viện;

– Trình Giám đốc Viện giao kế hoạch KHCN cho các đơn vị trực thuộc.

b) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ sản xuất kinh doanh của toàn Viện:

– Tổ chức thẩm định đề cương dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

– Tham gia với cơ quan quản lý cấp trên tổ chức thẩm định đề cương, dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án theo quy định của pháp luật;

– Trình Giám đốc Viện ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của pháp luật;

– Chủ trì xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng các hợp đồng, dịch vụ KHCN, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ của Viện và các đơn vị thành viên;

– Quản lý tiến độ và chất lượng các hợp đồng kinh tế ký qua tài khoản Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN của các đơn vị thuộc Viện.

c). Hoạt động thông tin:

– Điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động KHCN của Viện theo chỉ đạo của Giám đốc Viện;

– Quản lý và phát hành tạp chí, trang thông tin điện tử, ấn phẩm về KHCN;

– Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN của toàn Viện, lưu trữ kết quả đề tài dự án KHCN của toàn Viện;

– Phụ trách thư viện, thư viện điện tử; tổ chức triển lãm, hội chợ, hội thảo của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

d) Chủ trì tổng hợp các hoạt động sở hữu trí tuệ của toàn Viện theo quy định của pháp luật.

e) Thường trực Hội đồng khoa học của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

2. Lĩnh vực Đào tạo

a) Tổ chức xây dựng và trình Giám đốc viện phê duyệt chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực;

b) Quản lý công tác đào tạo của Viện;

c) Tổ chức đào tạo Tiến sĩ, liên kết đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ; tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực lâm nghiệp;

d) Đầu mối hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực lâm nghiệp;

e) Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đào tạo.

3. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế

a) Tổ chức xây dựng và trình Giám đốc Viện phê duyệt chiến lược, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác quốc tế theo định kỳ 5 năm và hàng năm;

b) Xây dựng và cập nhật Quy chế quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong toàn viện;

c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác quốc tế; thực hiện quy chế quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

d) Tổ chức xây dựng các chương trình, nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế;

e) Quản lý các chương trình, nhiệm vụ và dự án hợp tác quốc tế do Viện là Đầu mối ký kết;

f) Quản lý, theo dõi, báo cáo các hoạt động liên quan đến Đoàn ra và Đoàn vào; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giao.