Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2021 1. Đánh giá khả năng sinh trưởng và chiều dài sợi gỗ của một số dòng bạch đàn lai chuyển gen EcHB1 Assessment of growth, development, and wood fiber length of transgenic eucalyptus hybrid clones Lê Thị Thủy Trần Đức Vượng Trần Thị Thu Hà Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Việt Hà Hà Thị Huyền Ngọc Quách Mạnh Tùng Phan Đức Chỉnh Trần Hồ Quang Nguyễn Đức Kiên Lê Sơn 4 2. Đánh giá đa dạng di truyền cây Mật nhân (Eurycuma longifolia Jack) … [Read more...]

[logo-slider]