Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loàI cây trồng rừng chủ yếu

CodeVI24_68
CategoryKeo lá tràm
LocationToàn Quốc
FieldGiống cây rừng
TopicChọn tạo giống và nhân giống cho một số loàI cây trồng rừng chủ yếu
LevelCấp Bộ
TargetChọn tạo một số giống cây trồng rừng kinh tế có năng suất cao, có dạng thân đẹp. -Chọn tạo một số giống thích hợp cho vùng khô hạn. -Chọn được một số giống thích hợp cho vùng đất ngập phèn. -Xây dựng được quy trình kỹ thuật hoặc bản hướng dẫn kỹ thuật nhâ
Start Date1/6/1996
End Date12/31/2000
DetailBước đầu nghiên cứu lai giống Keo tai tượng và Keo lá tràm. Tiếp tục chọn lọc giống cho giống lai tự nhiên giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm. -Tiếp tục đánh giá các khảo nghiệm giống đã xây dựng cho một số loài Keo ở giai đoạn 4-5 tuổi. -Tiếp tục khảo ngh
MethodPhương pháp nghiên cứu chính là chọn cây giống (cây trội), lai giống, nhân giống sinh dưỡng (bao gồm nuôi cấy mô, nhân giống hom, ghép, chiết). -Khảo nghiệm giống (cả khảo nghiệm xuất xứ). -Phân tích trong phòng. -Xây dựng mô hình mẫu. -Sử dụng các phương
ChairmanGS.TS. Lê Đình Khả
UnitTT Giống
Result1/ Giống chọn được: Keo lai có năng suất cao, hình dáng đẹp, Giống Keo chịu hạn phù hợp, Các cây trội chọn theo năng suất cho các loàI Thông. 2/ Vườn giống. 3/ Rừng trồng thí nghiệm các loàI. 4/ Mô hình trình diễn. 5/ Qui trình và hướng dẫn kỹ thuật. 6/ C
Development1/ Giống chọn được: Keo lai có năng suất cao, hình dáng đẹp, Giống Keo chịu hạn phù hợp, Các cây trội chọn theo năng suất cho các loàI Thông. 2/ Vườn giống. 3/ Rừng trồng thí nghiệm các loàI. 4/ Mô hình trình diễn. 5/ Qui trình và hướng dẫn kỹ thuật. 6/ Các bài viết và báo cáo khoa học.
Range
[logo-slider]