Chăm sóc theo dõi, đánh giá kết quả mô hình phục hồi rừng sau cháy ở U Minh Hạ (Nhiệm vụ KHCN)

CodeVI24_258
CategoryTràm, đước
LocationTây Nam Bộ
FieldPhục hồi rừng
TopicChăm sóc theo dõi, đánh giá kết quả mô hình phục hồi rừng sau cháy ở U Minh Hạ (Nhiệm vụ KHCN)
LevelNhiệm vụ môi trường Cấp Bộ
Target
Start Date1/1/2006
End Date1/1/2007
Detail
Method
ChairmanKS. Phạm Ngọc Cơ
UnitPhân viện KHLN Nam Bộ
Result
Development
Range
[logo-slider]