Bước đầu nghiên cứu một số cơ sở khoa học và công nghệ cho việc thâm canh rừng gỗ lớn trên diện tích rừng tự nhiên lá rộng thường xanh

CodeVI24_77
CategoryGỗ lớn
LocationToàn Quốc
FieldRừng tự nhiên
TopicBước đầu nghiên cứu một số cơ sở khoa học và công nghệ cho việc thâm canh rừng gỗ lớn trên diện tích rừng tự nhiên lá rộng thường xanh
LevelCấp Bộ
Target1/ Xác lập các cơ sở khoa học chủ yếu của việc thâm canh rừng tự nhiên. xây dựng tiêu chuẩn rừng thâm canh, xác định tổng quát về diện tích, phân bố rừng có khả năng thâm canh. 2/ Xây dựng một số mô hình rừng thâm canh mẫu nhằm hoàn thiện công nghệ thâm c
Start Date1/6/1992
End Date12/31/1995
Detail1/Phân tích tiềm năng về năng suất và chất lượng rừng tự nhiên để xác định mục tiêu thâm canh. 2/ xây dựng tiêu chuẩn rừng có khả năng thâm canh. 3/ xây dựng các nguyên lý, nguyên tắc và các giải pháp công nghệ chủ yếu trong thâm canh rừng. 4/ xây dựng mô
Method1/ Xác lập các cơ sở khoa học chủ yếu của việc thâm canh rừng tự nhiên dựa trên sự phân tích tổng hợp các yếu tố . 2/ Sử dụng máy tính, ảnh viễn thám và tư liệu của Viện ĐTQH trong phân tích tiềm năng về năng suất, chất lượng rừng. 3/ Các phương pháp sinh
ChairmanGS. Vũ Biệt Linh
UnitViện KHLN
ResultBáo cáo tổng kết. -Mô hình rừng
Development
Range
[logo-slider]