Chế phẩm MX5 dùng để bảo quản lâm sản (Tiêu chuẩn ngành)

CodeVI24_240
CategoryMX5
LocationToàn Quốc
FieldBảo quản lâm sản
TopicChế phẩm MX5 dùng để bảo quản lâm sản (Tiêu chuẩn ngành)
LevelCấp Bộ
Target
Start Date1/1/2004
End Date12/31/2004
Detail
Method
ChairmanTS.Nguyễn Thị Bích Ngọc
UnitPhòng BQLS
ResultĐã xây dựng tiêu chuẩn
Development
Range