CodeVI24_525
CategoryVI24
LocationP10
FieldDự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)
Topic
Level
Target
Start Date
End Date2016-01-01T00:00:00.000
Detail2020-12-31T00:00:00.000
Method
Chairman
Unit
Result
Development
Range
[logo-slider]