Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Lại Thanh Hải

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu luận án Tiến sĩ vềđề tài luận án: “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt. et Hill) cung cấp gỗ lớn tại Sơn La và Lào Cai”.
Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05.
Họ và tên NCS: Lại Thanh Hải.
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  PGS.TS Trần Văn Con
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tóm tắt những kết luận mới của luận án

1. Đặc điểm sinh học
– Xoan nhừ là cây gỗ lớn, cao 20-35m, lá rụng theo mùa, thân cây to, thẳng, đường kính có thể trên 1m. Lá kép lông chim lẻ 1 lần, mọc cách. Lá chét mọc đối, lá mảnh có từ 8-10 đôi gân nhỏ. Hoa tạp tính, khác gốc, quả nạc hình trứng hay hình cầu,  hạt cứng có 5 lỗ trên đỉnh. Xoan nhừ có biên độ sinh thái rộng, nơi có nhiệt độ trung bình khoảng 22,80 C, biên độ nhiệt trong ngày 7,90C – 9,80C, lượng mưa từ 1.444 mm – 1.764 mm, độ ẩm 68,9% – 95%, thích hợp với đất có hàm lượng mùn và đạm trung bình khá, hàm lượng lân nghèo và kali từ trung bình đến khá, đất chua. Xoan nhừ ít có ý nghĩa sinh thái với chỉ số IV (%) từ 1,2 – 6,0. Khả năng tái sinh tự nhiên của Xoan nhừ dưới tán rừng kém, chủ yếu tái sinh từ hạt.
– Xoan nhừ rụng lá từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau; Cây ra chồi cuối tháng 2 – 5, ra lá vào cuối tháng 2 – 7, ra nụ và hoa từ tháng 4 – 9, ra quả vào tháng 4 – 10, quả chín rộ vào cuối tháng 8 – 11.
– Nhu cầu ánh sáng của Xoan nhừ có xu thế tăng theo tuổi từ tuổi 6 trở lên thì ưa sáng hoàn toàn.
– Gỗ Xoan nhừ có khối lượng riêng 0,67 g/cm3;
2. Về kỹ thuật nhân giống Xoan nhừ
– 1kg hạt có từ 1.050 – 1.200 hạt, tỷ lệ hạt chắc là 95%.
– Hạt khi đem gieo cần được xử lý ngâm trong nước nóng 1000C trong 8 giờ hoặc đốt.
– Ở giai đoạn vườn ươm, cây dưới 4 tháng tuổi tỷ lệ che sáng thích hợp là 50%, sau đó giảm dần, 6 tháng tuổi là 25% với thành phần ruột bầu là 88% đất tầng mặt + 10% phân chuồng hoai + 2% supe lân hoặc 83% đất tầng mặt + 15% phân chuồng hoai + 2% supe lân. Tưới nước vào buổi sáng với liều lượng 3 – 4lít/m2.
– Có thể nhân giống bằng phương pháp giâm hom, nhưng phải sử dụng chất kích thích IAA 1% hoặc IBA 1,5%. Mùa vụ thích hợp nhất là tháng 6.
3. Chọn cây trội và Khảo nghiệm xuất xứ
Chọn được 40 cây trội Xoan nhừ tại 8 tỉnh miền núi phía bắc để cung cấp vật liệu cho nhân giống, sau 28 tháng trồng xuất xứ Văn Bàn (Lào Cai) tỏ ra tốt nhất
4. Về các biện pháp kỹ thuật trồng rừng Xoan nhừ
Bước đầu cho thấy Xoan nhừ có sinh trưởng tốt hơn nếu trồng hỗn giao với Keo tai tượng và bón lót 200g super lân + 200 g NPK (5:10:3) hoặc 400g super lân/hố

INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Studies on some key scientific fundementals for establishment of timber plantation of Choerospondias axillarix (Roxb.) Burtt. et Hill in the provinces of Son La and Lao Cai
Major: Silviculture;   Code: 62 62 02 05.
Full name of Ph.D student: Lai Thanh Hai
Full name of supervisor: Assoc. Prof. Ph.D Tran Van Con
Training Institution: Vietnamese Academy of Forest Sciences

Summary of new findings of the dissertation

1. Biological characteristics
– Choerospondias axillaris is the large tree, 20-35m in height, seasonally fallen leaves, large and straight trunk whose diameter can be up to 1m, under odd pinnate compound leaves type which grow staggered. Leaflets grow symmetrically, which are thin with 8-10 pairs of small veins. Flowers have different characteristics and originals, lean fruits are oval or spherical, hard grains have 5 holes on the top. Choerospondias axillaris has wide ecological amplitude in which the average temperature is about 22.80C, amplitude of the heat of the day is from 7.90C – 9.80C, rainfall is from 1,444 mm – 1,764 mm, humidity is 68.9% – 95%, suitable for soil with fairly good humus and protein contents, poor phosphate content, from average to good potassium content, acid soil. Choerospondias axillaris is less ecologically significant with index IV (%) from 1.2 to 6.0. The natural regeneration capacity of Choerospondias axillaris under the forest canopy is not good, mainly regenerated from grains.
– Choerospondias axillaris is deciduous from November of previous year to February of the next year; Tree sprouts shoots at the end of February to May, leaves at the end of February to July, buds and flowers from April to September, fruits on April to October, ripe fruit at the end of August to November.
– The demand for light of Choerospondias axillaris has tend to increase by age that trees from 6 years old and over prefer light completely.
– Wood from Choerospondias axillaris has a specific gravity of 0.67 g/cm3;
2. Multiplication techniques for Choerospondias axillaris
– There are 1,050 – 1,200 seeds per 1kg, percentage of firm seeds is 95%.
– When being sown, seeds should be soaked in hot water 1000C in 8 hours or burnt.
– At the nursery stage, for trees under 4 months of age,  appropriate shading rate is 50%, which is then decreased, that of 6 months trees is 25% with the potting media as 88% of  the topsoil + 10% of composted manure + 2% of superphosphate or 83% topsoil + 15% of composted manure + 2% superphosphate. Water splashing is performed in the morning with a dose of 3-4 liters/m2.
– Propagation could be done by cutting, but must be used stimulanta IAA 1% or IBA 1.5%. The most suitable season is June.
3. Selection of dominant trees and Provenance testing
Selected 40 dominant trees in 8 provinces in the north to provide materials for propagation, after 28 months of planting, trees in Van Ban (Lao Cai) proved the best.
4. Silviculture techniques for planting of Choerospondias axillaris
Initially, it showed that the growth of Choerospondias axillaris would be better if mixed planting with Acacia mangium and basal fertilizing 200g of superphosphate + 200g of NPK (5:10:3) or 400g of superphosphate /holes.

Luận án, tóm tắt luận án xem tại đây: Luận ánTT Luan an_English;TT luận án

Tin mới nhất

Các tin khác