Chương trình hợp tác phát triển Việt – úc

Dự ánChương trình hợp tác phát triển Việt – úc
Giám đốc dự ánTT Giống cây rừng
Tài trợ / Hợp tácCSIRO (úc)
Thời gian triển khai2000-2003
Tổng chi phí (USD)239637
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết- Tăng cường năng lực NC trong cải thiện giông cây rừng sử dụng di truyền phân tử