Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2008: Phần III & Phần IV & Phần V

III Bài báo khoa học tiếng Anh
1 Pham Duc Chien, Pieter A. Zuidema, Nguyen Hoang Nghia, 2008. Conservation prospects for threatened Vietnamese tree species: results from a demographic study. Population Ecology (2008) 50: 227-237.
2 Phi Hong Hai, C.Harwood, Le Dinh Kha, K.Pinyopusarerk and Ha Huy Thinh, 2008. Genetic gain from Acacia auriculiformis tree improvement in Vietnam. Journal of TropicalForest Science 20(4): 313-327 (2008).
3 Phi Hong Hai, G. Jansson, C. Harwood, B. Hannrup, and Ha Huy Thinh, 2008. Genetic variation in growth, stem straightness and branch thickness in clonal trials of Acacia auriculiformis at three contrasting sites in Vietnam. Forest Ecology and Management 255: 156-167.
4 Phi Hong Hai, G. Jansson, C. Harwood, B. Hannrup, Ha Huy Thinh, and K. Pinyopusarerk, 2008. Genetic variation in wood basic density and knot index, and their relationship with growth traits for Acacia auriculiformis in Northern Vietnam. New Zealand Journal of Forestry Science 38(1): 176-193.
5 Hiroshi Makihara, Takeshi Toma and Pham Quang Thu, 2008. New locality and host records of Trirachys Bilobulartus (Coleoptera, Cerambycidae), Elytra, No 2 vol 36.
6 Vu Dinh Huong, Le Thanh Quang, Nguyen Thanh Binh, Pham The Dung, 2008. Site management and productivity of Acacia auriculiformis plantation in South Vietnam. CIFOR. pages 123-137.
7 Nguyen Duc Kien, G. Jansson, C. Harwood, C. Almqvist, Ha Huy Thinh, 2008. Genetic control for wood density, pilodyn penetration and their relationship with growth, stem straightness and branch size in Eucalyptus urophylla in the North of Vietnam. New Zealand Journal of Forestry Science 38(1): 159- 174.
8 Nguyen Hoang Nghia, 2008. Forest genetic resources conservation and management in Vietnam – An update on activities, challenges and needs since APFORGEN inception in 2003. In: Hong and Sim (eds): Proceedings of the APFORGEN National Coordinator Meeting, Dehradun, India, 15-16 April 2006. 101-106. FRIM-Bioversity- APAFRI, 2008 (ISBN 978-983-2181-97-2).
9 Shigeru Kaneko, Thu Quang Pham, Yasuyuki Hiratsuka, 2007. Notes on some rust fungi in Vietnam. The Mycological Society of Japan and Springer 2007, 48:263-265.
IV Bài viết trong Kỷ yếu hội thảo trong nước
1 Nguyễn Thanh Bình, Vũ Đình Hưởng, Trần Thanh Cao, Kiều Tuấn Đạt, Ngô Văn Ngọc, 2008. Nghiên cứu thực trạng phát triển rừng Tràm ở đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp khắc phục. Hội thảo nghiên cứu khoa học công nghệ 2006-2007 các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, trang 57-59.
2 Phạm Ngọc Cơ, Hoàng Văn Thơi, 2008. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng U Minh Hạ sau cháy rừng. Hội thảo nghiên cứu khoa học công nghệ 2006-2007 các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, trang 47-56.
3 Phạm Thế Dũng, 2008. Một số kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp các tỉnh phía Nam. Hội thảo nghiên cứu khoa học công nghệ 2006-2007 các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, trang 1-4.
4 Phạm Thế Dũng, Phùng Văn Khen, Phạm Văn Bốn, 2008. Một số loài cây mọc nhanh, bản địa có giá trị kinh tế trong trồng rừng và làm giàu rừng ở vùng Đông Nam bộ. Hội thảo nghiên cứu khoa học công nghệ 2006-2007 các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, trang 60-68.
5 Lê Quốc Huy, Ngô Thị Thanh Huệ và Lê Thành Công, 2008. Kết quả nghiên cứu gây trồng phát triển cây Cọc rào (Jatropha curcas) cho sản xuất dầu diesel sinh học tại Việt Nam. Hội thảo chuyên đề: “Hiện trạng và xu hướng nghiên cứu, phát triển Dầu Sinh học và Nhiên liệu Sinh học ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới“. Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM 2/12/2008.
6 Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2008. Bảo tồn nguồn gen thực vật ở vùng sinh thái dãy Trường Sơn. Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn” do Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ Tài nguyên &MT) tổ chức, TP Huế, 22-25/5/2008.
7 Lương Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2008. Quản lý rừng bền vững góp phần phát triển Lâm nghiệp, nông thôn và cải thiện sinh kế nông dân làm nghề rừng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vấn đề Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 17/5/2008, trang 20-49.
V Bài viết trong Kỷ yếu hội thảo nước ngoài
1 Nguyen Hoang Nghia, 2008. Conservation Status and Breeeding Work of Conifer Species in Vietnam with Reference to Pines. Proceedings of the Breeding and Genetic Resources of Five-Needdle Pines Conference, Yangyang, Korea, 22-26 September 2008. KFRI-IUFRO.
2 Pham Quang Thu, 2008. New description of longhorned beetles damaging plantations in Vietnam. Workshop on forest health, 1-3 December 2008, Kuala Lumpur, Malaysia.
3 Luong Van Tien, 2008. Wald und Forstwirtschaft in Verbindung mit dem Klimawandel und der Armutsreduzierungin Vietnam. Workshop online climate conference 8/2008. Hamburg University, Germany.

Tin mới nhất

Các tin khác