Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ Số: 2099/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ___________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm … [Read more...]

Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025-Số: 159/2008/QĐ-TTg Mục tiêu tổng quát Phấn đấu đưa ngành công nghiệp khai khoáng trở thành một ngành có trình độ công nghệ đạt trình độ khu vực vào năm 2015 và trình độ thế giới vào năm 2025. Đến năm 2015, ngành công nghệ khai khoáng Việt Nam có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi chuyên môn, giỏi nghiệp vụ và đội ngũ công nhân lành nghề, trình độ kỹ thuật tiên tiến, hoạt động bảo đảm an toàn … [Read more...]

Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 - Số: 1030/QĐ-TTg Mục tiêu tổng quát Phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành công nghiệp có khả năng cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ, sản phẩm môi trường phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường. … [Read more...]

Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Số: 177/2007/QĐ-TTg Mục tiêu tổng quát: Phát triển nhiên liệu sinh học, một dạng năng lượng mới, tái tạo được để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. … [Read more...]

Quyết định về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 02 tháng 06 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 846/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. … [Read more...]

Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. … [Read more...]

Nghị định về chính sách chi trả môi trường rừng

Ngày 24 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. … [Read more...]

Quyết định số về việc Thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ NN&PTNT

Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2/6/2011 về việc Thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ NN&PTNT (Chi tiết xem file đính kèm) … [Read more...]

Nghị định về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường

Ngày 24 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ra Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường … [Read more...]

Nghị định Sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP

Ngày 20 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ra Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ … [Read more...]