Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Ngày 18/02/2014 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định có hiệu lực bắt đầu  từ 15/04/2014. Chi tiết Nghị định: Nghi dinh 11_2014_ND_CP   … [Chi tiết...]

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

14-11-10 QD TTg

Ngày 30/10/2014 Thủ tướng chính phủ  đã có Quyết định số: 1976/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chi tiết theo file đính kèm: QD 1976.QĐ-TTg ngày 30-10-2014 - Quy hoach rung dac dung Vietnam 2014 … [Chi tiết...]

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 12/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.   Nghị định quy định việc đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác đối với người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh cao hơn. Việc … [Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Ngày 10/6/2013, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký QĐ số 899/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chi tiết xem file đính kèm: QD 899 CP Tai co cau nganh nong nghiep … [Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020

Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký QĐ số 1250/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm:2013_QD1250_(Chien_luoc_DDSH) … [Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Ngày 05 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký QĐ số 2139/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu Chi tiết xem file đính kèm: 2011 Chien luoc QG ve Biendoikhihau2139_QD_TTg … [Chi tiết...]

Quyết định Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngày 25/9/2012, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký QĐ số 1393/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2050. Chi tiết xem file đính kèm: 2012_CHien luoc Tang truong xanh … [Chi tiết...]

Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của … [Chi tiết...]

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ Số: 2099/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ___________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm … [Chi tiết...]

Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025-Số: 159/2008/QĐ-TTg Mục tiêu tổng quát Phấn đấu đưa ngành công nghiệp khai khoáng trở thành một ngành có trình độ công nghệ đạt trình độ khu vực vào năm 2015 và trình độ thế giới vào năm 2025. Đến năm 2015, ngành công nghệ khai khoáng Việt Nam có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi chuyên môn, giỏi nghiệp vụ và đội ngũ công nhân lành nghề, trình độ kỹ thuật tiên tiến, hoạt động bảo đảm an toàn … [Chi tiết...]