Giấy phép hoạt động báo chí “Tạp chí Khoa học lâm nghiệp”

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ BỘ TRUỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN - Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12-tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định 5 //2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; - Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa … [Read more...]

Kết quả 10 năm hoạt động nghiên cứu Khoa học công nghệ của trung tâm Thực nghiệm & chuyển giao kỹ thuật công nghiệp rừng

Kết quả 10 năm hoạt động nghiên cứu Khoa học công nghệ của trung tâm Thực nghiệm & chuyển giao kỹ thuật công nghiệp rừng Nguyễn Mạnh Hoạt – Giám đốc Trung tâm I – Giới thiệu về đơn vị : Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật Công nghiệp rừng ( gọi tắt là Trung tâm Công nghiệp rừng ) được thành lập theo quyết định số : 191/TCLĐ ngày 08/4/1989 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ) sau khi sáp nhập 3 viện thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam . Khi mới … [Read more...]

Nghiên cứu lâm sinh, thành tựu

Nghiên cứu lâm sinh, thành tựu và những vấn đề nghiên cứu trong thời gian tới *********** TS. TRần Quang Việt. Nghiên cứu lâm sinh học ở nước ta trong mấy thập kỷ qua đã thu được nhiều thành tựu quan trọng đặt nền móng cho các nghiên cứu ứng dụng,nhằm đưa ra các giải pháp kỹ thuật phục vụ cho sản xuất. Từkhi nguồn tài nguyên rừng còn phong phú những nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phân loại thực vật giá trị sử dụng của tài nguyên gỗ rừng Việt nam. Nghiên cứu các trạng thái thảm thực vật, … [Read more...]

Những thành tựu chủ yếu trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cuả Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam.

Những thành tựu chủ yếu trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cuả Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam. Viện Khoa hoc Lâmnghiệp Việt Nam cũng như các viện nghiên cứu khác trong Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tham gia thực hiện các đề tài trong Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhànước, các đề tài độc lập cấp Nhà nước, các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, các dự án sản xuất thử cấp ngành, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo yêu cầu của thực tiễn và … [Read more...]

Một số thành tựu của Trung tâm ứng dụng KHKT Lâm nghiệp sau 21 năm qua

1. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Trung tâm đã thực hiện 12 đề tài cấp Bộ, 5 dự án, 10 nhiệm vụ và nhiều hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực: công cụ phục vụ trồng rừng, lâm sinh, lâm nghiệp đô thị, năng lượng sinh khối và lâm nghiệp xã hội. Kết quả có thể tóm tắt như sau: - Về cải tiến công cụ: đã cải tiến và sản xuất được các loại công cụ thủ công phục vụ trồng rừng như dao phát, cuốc cải tiến; nghiên cứu và sản xuất máy cưa đĩa mi ni để phục vụ cho các xưởng chế biến … [Read more...]