23 NĂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

I. Cơ sở pháp lý - Viện Lâm nghiệp Việt Nam (nay là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở trong nước theo quyết định số 333/QĐ ngày 14 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ). - Chuyên ngành đào tạo: theo quyết định 70/QLKH ngày 19/01/1983 của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp gồm 5 chuyên ngành TT Tên chuyên ngành Mã số 1 2 3 4 5 Trồng rừng Lâm học Điều tra quy hoạch rừng Cải tạo đất Bảo vệ rừng 04 … [Read more...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2007

Căn cứqui chế tuyển sinh sau đại học số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2002 về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh sau đại học, theo kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) làm Tiến sĩ (TS) năm 2007, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin thông báo tuyển NCS năm 2007 như sau: 1. Đối tượng dự tuyển: 1.1. Điều kiện văn bằng: - Thí sinh có bằng đại học chính qui dài hạn loại … [Read more...]