Ban Kế hoạch Khoa học

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN KẾ HOẠCH KHOA HỌC

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kế hoạch, Khoa học – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

Căn cứ năng lực chuyên môn công tác của từng cán bộ của Ban Kế hoạch, Khoa học;

Ban Kế hoạch, Khoa học phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trong Ban như sau:

 

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

  • Mọi công việc của Ban đều phải được kịp thời báo cáo Trưởng Ban. Các công việc liên quan trực tiếp đến từng cá nhân thì tùy tình hình và tính chất công việc cần triển khai, giải quyết sớm và báo cáo Trưởng Ban.
  • Từng cán bộ được phân công theo dõi các công việc của mình cần chủ động giải quyết công việc từ khâu xây dựng kế hoạch, theo dõi, xử lý, tổng hợp, lưu trữ và lập báo cáo; Chịu trách nhiệm trước Ban và Viện về công việc của mình đảm nhiệm; Các cán bộ trong Ban cần tăng cường phối hợp với nhau để hoàn thành tốt công việc được giao trong thời gian nhanh nhất. Có thể yêu cầu Ban huy động nhân lực trong trường hợp cần thiết.
  • Khi Trưởng Ban đi công tác vắng, tùy từng nhiệm vụ cụ thể sẽ ủy nhiệm cho các cán bộ khác trong Ban thay mặt Ban giải quyết và kịp thời báo cáo Trưởng Ban.
  • Khi cán bộ của Ban đi công tác hoặc đi vắng phải báo cáo, đăng ký nội dung công tác, công việc và thời gian với Trưởng Ban. Không đi làm muộn, về sớm so với thời gian quy định làm việc trong ngày.
  • Mọi cán bộ trong Ban phải chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của Ngành, của địa phương, của Viện và Ban.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO TỪNG CÁN BỘ TRONG BAN

1. TS. Hoàng Văn Thắng – Trưởng ban

+        Phụ trách chung các công tác của Ban.

+        Phụ trách quản lý tổng thể các nhiệm vụ KHCN&MT, dịch vụ kỹ thuật, SXKD, thông tin tư liệu của Viện.

+        Phụ trách chung về thư viện, tạp chí, xuất bản, ấn phẩm, website.

+        Phụ trách các Hội đồng khoa học của Viện.

+        Phụ trách chung các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực Giống, Công nghệ sinh học, Lâm sản ngoài gỗ, Bảo vệ rừng, Công nghiệp rừng, các nhiệm vụ quỹ gen, các dự án Giống của toàn Viện.

+        Tổng hợp, hoàn thiện và trình các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác năm của Viện, các báo cáo về lĩnh vực KHCN khác khi Bộ và Viện yêu cầu.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện phân công.

2. Ths. Nguyễn Tiến Linh – Phó Trưởng ban

+        Thay mặt Ban giải quyết một số công việc chung của Ban khi Trưởng Ban đi vắng trong phạm vi được ủy nhiệm.

+        Phụ trách chung công tác quản lý các hoạt động KHCN thuộc lĩnh vực Lâm sinh; Sinh thái và Môi trường rừng; Kinh tế Lâm nghiệp; Khuyến lâm; Sử dụng rừng; các dự án Bảo vệ và phát triển rừng; các dự án điều tra cơ bản, các nhiệm vụ cấp cơ sở và nhiệm vụ 121 của toàn Viện.

+        Phụ trách các công tác kiểm tra, nghiệm thu, điều chỉnh kế hoạch, thanh lý các nhiệm vụ KHCN, các Hội chợ, triển lãm của toàn Viện.

+        Tổng hợp và viết thông báo kết quả giao ban của Viện.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện và Ban phân công.

3. Ths. La Ánh Dương – Chuyên viên

+        Quản lý trực tiếp các hoạt động KHCN thuộc lĩnh vực Giống và Công nghệ sinh học, Bảo vệ rừng, các nhiệm vụ quỹ gen và các dự án giống của toàn Viện.

+        Quản lý trực tiếp các nhiệm vụ 121 của các đơn vị gồm: Viện NC Giống và CNHSLN, TT NC Bảo vệ rừng, TT KHLN Tây Bắc, TT KHLN vùng Trung tâm Bắc Bộ.

+        Hỗ trợ công tác quản lý sử dụng rừng.

+        Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý hiện trường các nhiệm vụ KHCN của toàn Viện.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

4. Ths. Tô Quốc Huy – Chuyên viên

+        Quản lý trực tiếp các hoạt động KHCN thuộc lĩnh vực Công nghiệp rừng, Kinh tế Lâm nghiệp, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các tiến bộ kỹ thuật và giải thưởng của toàn Viện.

+        Hỗ trợ công tác quản lý các nhiệm vụ khuyến lâm, bảo vệ phát triển rừng, nhiệm vụ đầu tư công của Viện.

+        Quản lý trực tiếp các nhiệm vụ 121 của các đơn vị gồm: Viện NC Công nghiệp rừng, Trung tâm NC Kinh tế LN, TT KHLN Bắc Trung Bộ, TT KHLN Đông Bắc Bộ.

+        Trực tiếp theo dõi, giải quyết các công việc về chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN, tiếp thị khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ của toàn Viện.

+        Phối hợp với các Ban khác trong Viện để quản lý, kiểm kê xử lý tài sản, thẩm định tư vấn đấu thầu trang thiết bị, xây dựng cơ bản của toàn Viện.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

5. KS. Cao Văn Lạng – Chuyên viên

+        Quản lý trực tiếp các hoạt động KHCN thuộc lĩnh vực Lâm sinh, Sinh thái môi trường rừng, Lâm sản ngoài gỗ.

+        Quản lý trực tiếp các nhiệm vụ 121 của các đơn vị gồm: Viện NC Lâm sinh, Viện NC Sinh thái và MTR, TTNC Lâm sản ngoài gỗ, Viện KHLN Nam Bộ, Viện KH NTB và Tây Nguyên.

+        Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý hiện trường các nhiệm vụ KHCN của toàn Viện, công tác sử dụng rừng của Viện.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

 

6. CN. Nguyễn Tiến Phúc – Chuyên viên

+        Tổ chức các hội đồng KHCN của Viện.

+        Tập hợp, cập nhật, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu, đăng ký kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN và các dự án của toàn Viện.

+        Quản lý mạng LAN, trang Web, tổng hợp và đưa tin các hoạt động của Viện lên trang Web.

+        Triển khai thực hiện các Hội chợ, Triển lãm, phim ảnh quảng bá về Viện và hỗ trợ phát hành các ấn phẩm.

+        Tập hợp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

7. CN. Đặng Thúy Hằng – Chuyên viên

+        Tiếp nhận, tổ chức phản biện, chỉnh sửa các bài báo cho Tạp chí khoa học lâm nghiệp, các kỷ yếu và ấn phẩm khác của Viện.

+        Quản lý trực tiếp các hoạt động của thư viện, tập hợp cơ sở dữ liệu phục vụ bạn đọc.

+        Tập hợp, lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu và đưa lên trang Web các thông tin về tạp chí của Viện.

+        Phụ trách phát hành các ấn phẩm của Viện.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

8. CN. Trịnh Thu Hà – Chuyên viên

+        Quản lý trực tiếp các nhiệm vụ 121 của Văn phòng Viện.

+        Tập hợp, lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu và đưa lên trang Web của Viện các thông tin về cơ sở dữ liệu gồm: tiến bộ kỹ thuật về giống mới, các tiến bộ kỹ thuật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Viện; viết bản tin đăng trên web cho các hoạt động KHCN của Viện.

+        Hỗ trợ công tác quản lý các nhiệm vụ khuyến lâm của Viện.

+        Tổng hợp tài liệu, xử lý các công văn, hoạt động liên quan đến việc điều tra, thống kê các nguồn dữ liệu về Viện.

+        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

+        Nhận và trình lãnh đạo Ban xử lý các văn bản đến.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bản phân công nhiệm vụ Ban Kế hoạch, Khoa học bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7/2016. Trong trường hợp có sự thay đổi sẽ có văn bản điều chỉnh bổ sung./.