PHÂN BỐ WEIBULL TRONG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC RỪNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Hàm Weibull có ý nghĩa quan trọng trong việc biểu diễn phân bố tuổi đời của các hệ thống sống. Nó đã và đang được các nhà nghiên cứu lâm nghiệp sử dụng một cách phổ biến trong nghiên cứu cấu trúc rừng, đặc biệt là để nghiên cứu phân bố số cây theo đường kính. Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu một phương pháp ước lượng các tham số của hàm Weibull và ví dụ ứng dụng của hàm trong nghiên cứu cấu trúc rừng. 1. Định nghĩa (Mueler/Neumann/Storm, 1973) Một biến ngẫu nhiên liên tục X có phân bố … [Read more...]

Nhân giống một số loài cây trồng rừng có năng suất,chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Nuôi cấy mô là phương pháp khá phổ biến để nhân nhanh các loài cây trồng chất lượng cao. Trong lâm nghiệp phương pháp này đã được áp dụng tương đối sớm ở một số nước tiên tiến như Pháp, Đức, Braxin, Trung Quốc... để nhân nhanh một số giống có năng suất cao. ở Việt Nam công nghệ này đã được du nhập vào cùng với một số dòng Bạch đàn từ Trung Quốc vào năm 1992 cho một số đơn vị lâm nghiệp nhằm nhân nhanh các giống ưu trội phục vụ sản xuất. Gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng thuộc Viện … [Read more...]

Điều tra tình hình sản xuất cây con một số loài cây bản địa tại một số vườn ươm ở miền bắc Việt nam và đề xuất biện pháp kỹ thuật gieo ươm

"Điều tra tình hình sản xuất cây con một số loài cây bản địa tại một số vườn ư­ơm ở miền bắc Việt Nam và đề xuất biện pháp kỹ thuật gieo ươm" là một phần trong dự án "phục hồi rừng tự nhiên thoái hoá ở vùng phòng hộ đầu nguồn miền Bắc Việt Nam" mà chủ yếu là vùng hồ Hoà Bình. Theo yêu cầu của Ban điều hành dự án thì công việc này được tiến hành ở Hà Nội và các tỉnh trong vùng với các nội dung chính là: - Xác định nguồn hạt và khả năng sản xuất cây con của một số loài cây bản địa. - Đánh … [Read more...]

Xây dựng Hệ thống Theo dõi & Đánh giá cho Dự án Phục hồi rừng tự nhiên ở vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái ở miền Bắc,Việt nam

Báo cáo này là kết quả của đợt tư vấn ngắn hạn từ ngày 27/8/2004 đến ngày 28/9/2004 tại dự án ‘Phục hồi rùng tự nhiên vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái tại miền Bắc việt nam’ gọi tắt là RENFONDA. Mục tiêu của đợt tư vấn là hỗ trợ cho cán bộ dự án trong việc thiết kế và xây dựng một hệ thống kế hoạch, theo dõi và đánh giá cho các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm và phù hợp với với cơ cấu tổ chức dự án và khả năng của các cơ quan đối tác tham gia dự án. Trong phần đầu của đợt tư vấn, nhóm tư … [Read more...]

Báo cáo khảo sát thực trạng và đặc điểm tái sinh tự nhiên của rừng keo trồng ở các tỉnh bắc bộ

§ Chuyên đề thực trạng tái sinh tự nhiên của rừng keo trồng ở các tỉnh Bắc Bộ do nhóm chuyên gia lâm sinh thực hiện theo hợp đồng số REN/CON/SC-0402-01-1 với dự án phục hồi rừng tự nhiên trong vùng đầu nguồn đã bị thoái hoá ở miền Bắc Việt nam (RENFODA) § Thời gian thực hiện là 1 tháng với 4 hoạt động chính sau: + Khảo sát thông tin về rừng keo ở miền Bắc Việt Nam + Khảo sát khả năng tái sinh của rừng keo + Thu thập dữ liệu về điều kiện tái sinh của rừng keo + Đề xuất hoạt động tiếp theo để xây … [Read more...]